Статут

Об'єднання організацій роботодавців Донецької області

 

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                з’їздом

                                                                                                ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

                                                                                                ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                Протокол № 5 від __ ___________ 2018 року

 

 

СТАТУТ

ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

м. МАРІУПОЛЬ - 2018


СТАТТЯ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі Об’єднання) має статус обласного об’єднання організацій роботодавців, що діє відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», неприбутковою організацією, яке об’єднує територіальні та галузеві організації роботодавців (їх об’єднання). Об’єднання здійснює свою діяльність на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів організацій роботодавців (їх об’єднань), окремих роботодавців на місцевому, регіональному, галузевому рівнях, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин.

Основою Об’єднання є організації  роботодавців, створені відповідно до діючого законодавства.

1.2. Об’єднання здійснює свою діяльність на принципах законності та верховенства права, свободи об'єднання, незалежності та рівноправності членів, самоврядності, соціального діалогу, аполітичності, відкритості та гласності, відповідальності за виконання взятих зобов’язань.

1.3. У своїй діяльності Об’єднання керується Конституцією України, Законами України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про зайнятість населення», іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому законом, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

1.4. Гарантії діяльності Об’єднання:

   1.4.1. Об’єднання самостійно організовує свою діяльність, проводить З’їзди, засідання утворених нею органів, проводить інші заходи, які не суперечать законодавству;

   1.4.2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, професійні спілки, їх організації та об'єднання, політичні партії та інші об'єднання громадян не можуть втручатися у статутну діяльність Об’єднання;

   1.4.3. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Об’єднання, Об’єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, крім випадків, прямо передбачених законом.

1.5. Місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу Об’єднання – 87524, Донецька область, місто Маріуполь, Кальміуський район, вул. Сєченова, буд. 71 А.

 

СТАТТЯ 2.

НАЙМЕНУВАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

2.1. Найменування Об’єднання:

  2.1.1. Найменування державною мовою:

повне – ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ;

скорочене – ООРДО.

  2.1.2.  Назва англійською мовою:

повна – ASSOCIATION OF THE ORGANIZATIONS OF DONETSK REGION EMPLOYERS;

скорочена –  AODRE.

2.2. Найменування Об’єднання є його невід’ємною ознакою і може бути використане повністю чи частково членами Об’єднання лише за рішенням Ради Об’єднання.

 

СТАТТЯ 3.

СТАТУС ОБ’ЄДНАННЯ

3.1. Об’єднання є юридичною особою, створеною у порядку, передбаченому законодавством, що діє за територіальною ознакою, має статус обласного об'єднання організацій роботодавців та здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, міжнародними угодами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом.

3.2. Права юридичної особи Об’єднання набуває з дати його державної реєстрації, яка проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3. Об’єднання має самостійний баланс, здійснює свою діяльність відповідно до власних річних фінансових та інших планів, має право відкривати рахунки в установах банків, у тому числі й валютні.

3.4. З метою виконання статутних цілей та завдань Об’єднання має право здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної особи, участі в їх діяльності або в інший, незаборонений законом спосіб.

3.5. За своїми зобов’язаннями Об’єднання відповідає належним йому майном, на яке за чинним законодавством України може бути звернуте стягнення.

3.6. Об’єднання може на добровільних засадах вступати до інших спілок (союзів, асоціацій, федерацій тощо).

3.7. Об’єднання може здійснювати міжнародну діяльність шляхом заснування або вступу до міжнародних організацій роботодавців, їх об’єднань, прямих міжнародних контактів і зв’язків, укладання відповідних угод, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

3.8. Об’єднання має свої печатку, штампи, символiку (прапори, емблеми тощо), які є її символами і відмітними знаками. Зображення символіки Об’єднання може розміщуватися на її печатці, бланках, прапорах, вимпелах, знаках тощо. Символіка Об’єднання підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

 

СТАТТЯ 4.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

4.1.Основною метою діяльності Об’єднання є представництво та захист прав і законних інтересів роботодавців у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу.

4.2. Основними завданнями Об’єднання є:

  4.2.1. забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;

  4.2.2. співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх організаціями та об’єднаннями;

  4.2.3. участь у формуванні та реалізації соціальної, економічної політики області, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;

  4.2.4. сприяння створенню нових робочих місць;

  4.2.5. участь у колективних переговорах з укладення угод на обласному рівні, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов’язань за цими угодами;

  4.2.6. сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

  4.2.7. вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань та досвіду;

  4.2.8. участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації;

  4.2.9. співробітництво з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

  4.2.10. сприяння консолідації роботодавців та їх об’єднань з метою посилення впливу на формування соціальної, економічної політики на територіальному рівні;

  4.2.11. запровадження рівноправних конкурентних умов на територіальному ринку;

  4.2.12. надання інформаційно-консультаційних, правових послуг членам Об’єднання з питань формування та діяльності, розширення та вдосконалення їх структури;

  4.2.13. надання допомоги у налагоджені ділових зв’язків між роботодавцями на регіональному, міжрегіональному рівнях, залучення їх до виконання державних програм економічного розвитку.

4.3. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Об’єднання у встановленому порядку здійснює таку діяльність:

  4.3.1. представляє і захищає свої права та законні інтереси, права та інтереси своїх членів на національному, галузевому, територіальному рівнях, а також у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом;

  4.3.2. вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов’язаних із її статутною діяльністю;

  4.3.3. бере участь у засіданнях робочих та консультативно-дорадчих органів центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

  4.3.4. проводить експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів її членів, надає свої висновки зацікавленим особам та установам, розробляє проекти програм і нормативно-правових актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних органів;

  4.3.5. виступає із заявами з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до посадових осіб центральних законодавчих, виконавчих та судових органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців;

  4.3.6. бере участь у веденні переговорів з укладення Регіональної угоди та делегує своїх представників до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу;

  4.3.7. бере участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві;

  4.3.8. координує та надає практичну допомогу членам Об’єднання з укладення галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів;

  4.3.9. здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями інших регіонів та країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;

  4.3.10. проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;

  4.3.11. консультує членів Об’єднання та надає їм методичну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;

  4.3.12. координує діяльність членів Об’єднання, пов’язану із забезпеченням зайнятості населення, виконанням науково- технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;

  4.3.13. представляє та захищає інтереси своїх членів під час здійснення відповідними контролюючими органами заходів із державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  4.3.14. на паритетних засадах бере участь в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю відповідно до закону;

  4.3.15. бере участь у діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості населення на регіональному рівні;

  4.3.16. координує дії роботодавців, організацій роботодавців та вживає заходів щодо виконання взятих ними на себе зобов’язань відповідно до регіональних, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод;

  4.3.17. сприяє вирішенню індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів);

  4.3.18. з метою надання послуг членам Об’єднання, виконання статутних цілей та завдань створює фонди, підприємства, установи або організації зі статусом юридичної особи, у тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соціологічні центри тощо у встановленому законом порядку;

  4.3.19. створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;

  4.3.20. надає фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей та завдань організаціям (об’єднанням організацій) роботодавців у встановленому законом порядку;

  4.3.21. сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів організацій роботодавців, їх об’єднань, поширенню професійних знань та досвіду;

  4.3.22. з метою виконання статутних цілей проводить та бере участь у нарадах, круглих столах, семінарах тощо з питань що стосуються прав та інтересів роботодавців в соціальній, трудовій та економічній сферах;

  4.3.23. проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів щодо практики застосування норм трудового та іншого законодавства у сфері соціальної, економічної політики, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів), розгляду цих питань у судових органах;

  4.3.24. сприяє здійсненню інформаційної, редакційно-видавничої та виставково-ярмаркової діяльності у відповідності до чинного законодавства України.

 

СТАТТЯ 5.

ЧЛЕНСТВО У ОБ’ЄДНАННІ

5.1. Членами Об’єднання можуть бути організації роботодавців та їх об’єднання, створені відповідно до чинного законодавства.

5.2. Організації роботодавців, їх об’єднання, які бажають вступити до Об’єднання подають:

письмове звернення до Ради щодо вступу до Об’єднання, із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Об’єднання, у тому числі сплачувати внески; та копію рішення відповідного органу організації (об’єднання) щодо вступу до Об’єднання;

завірену копію Статуту організації роботодавців (об’єднання);

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

дані щодо роботодавців, організацій роботодавців, які входять до організації чи об’єднання, кількості найманих працівників, які працюють у роботодавців членів організацій, інформацію щодо виборних органів у формі, затвердженій Радою Об’єднання;

дані щодо місця розташування виборних та виконавчих органів;

дані щодо членства в інших об’єднаннях;

іншу інформацію на вимогу Ради Об’єднання.

5.3. Порядок прийняття до членів Об’єднання та форми документів визначаються Радою Об’єднання.

5.4. Прийом членів до Об’єднання здійснюється Радою Об’єднання.

5.5. Відмова прийняття до членів Об’єднання може бути оскаржена до З’їзду Об’єднання, який і приймає остаточне рішення.

5.6. Членам Об’єднання видаються свідоцтва встановленого Радою Об’єднання зразка.

5.7. Члени Об’єднання мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

5.8. Членство у Об’єднанні припиняється у зв’язку з:

  5.8.1. рішенням члена Об’єднання щодо виходу зі складу Об’єднання.

Член Об’єднання має право в будь-який час припинити своє членство в Об’єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів. Членство в Об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

  5.8.2. припиненням діяльності члена Об’єднання відповідно до законодавства України.

  5.8.3. рішенням Ради Об’єднання щодо виключення з Об’єднання за невиконання статутних вимог, несплати або систематичної несвоєчасної, або не в повному обсязі сплати членських внесків.

Виключення члена Об’єднання за невиконання статутних вимог, несплати, або систематичної несвоєчасної, або не в повному обсязі сплати членських внесків відбувається за рішенням Ради Об’єднання.

5.9. У випадку припинення членства у Об’єднанні майно або кошти, внесені для організації діяльності Об’єднання та виконання його статутних завдань, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

5.10. Рішення щодо виключення може бути оскаржене до З’їзду Об’єднання, який приймає остаточне рішення.

 

СТАТТЯ 6.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ

6.1. Члени Об’єднання мають право:

  6.1.1. через своїх представників, делегатів та запрошених брати участь у роботі З’їзду Об’єднання, Ради Об’єднання, органів Ради Об’єднання, в управлінні Об’єднання, у тому числі шляхом їх  делегування до керівних органів Об’єднання, в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

  6.1.2. брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямів діяльності Об’єднання та його керівних органів;

  6.1.3. користуватися майном Об’єднання у встановленому Радою Об’єднання порядку;

  6.1.4. вносити заяви та пропозиції на розгляд З’їзду Об’єднання, Ради Об’єднання та інших органів Об’єднання, а також використовувати інші права, передбачені цим Статутом;

  6.1.5. брати участь в заходах, що проводяться Об’єднанням або за його участю;

  6.1.6. брати участь у реалізації програм діяльності Об’єднання та контролювати їх виконання через керівні органи;

  6.1.7. публікувати свої матеріали, оголошення у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб – сайті Об’єднання;

  6.1.8. брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Об’єднання  через своїх представників, в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

  6.1.9. отримувати інформацію щодо використання коштів Об’єднання;

  6.1.10. вийти зі складу Об’єднання в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом.

6.2. Члени Об’єднання зобов’язані:

  6.2.1. дотримуватись Статуту Об’єднання та виконувати його вимоги; виконувати зобов’язання, прийняті Об’єднанням, відповідно до укладеної Регіональної угоди;

  6.2.2. виконувати рішення керівних органів Об’єднання;

  6.2.3. забезпечувати відповідно до умов цього Статуту повне за обсягом та своєчасне за строками виконання взятих на себе зобов’язань;

  6.2.4. не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Об’єднання;

  6.2.5. брати участь у роботі з досягнення мети та завдань Об’єднання;

  6.2.6. сплачувати своєчасно та у повному обсязі вступні та членські внески в порядку, встановленому Радою Об’єднання;

6.3. З моменту вступу до Об’єднання члени автоматично делегують Раді Об’єднання  основні повноваження щодо встановлення конкретних соціальних норм та стандартів у Регіональній угоді та в інших трьох-  та двохсторонніх угодах в рамках соціального діалогу.

6.4. Об’єднання не відповідає за зобов’язаннями своїх засновників і членів, а засновники і члени – за зобов’язаннями Об’єднання, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, документами Об’єднання  чи окремими угодами мiж Об’єднанням та його членами.

6.5. Члени Об’єднання повинні виконувати зобов'язання у сфері соціально-трудових відносин. Кожен член Об’єднання визнає та виконує відповідні угоди, укладені Об’єднанням.

 

СТАТТЯ 7.

З’ЇЗД  ОБ’ЄДНАННЯ

7.1. Вищим керівним органом Об’єднання є З’їзд, який скликається не рідше одного разу на два роки  Радою Об’єднання.

Позачергові З’їзди Об’єднання скликаються Радою Об’єднання, на вимогу Голови Ради Об’єднання, або не менше третини членів Об’єднання згідно з рішенням їх відповідних органів, якщо цього вимагають інтереси Об’єднання в цілому.

7.2. Головуючий на З’їзді обирається щоразу на З’їзді Об’єднання із числа делегатів.

7.3. Про час та місце скликання, порядок денний, норму представництва делегатів, Рада Об’єднання оголошує не пізніше ніж за сорок п’ять днів до дати проведення чергового або позачергового З’їзду Об’єднання.

7.4. Кількість делегатів від кожного члена Об’єднання на З’їзд встановлюються Радою Об’єднання. Порядок обрання делегатів З’їзду здійснюється членами Об’єднання самостійно.

Делегатами З’їзду не можуть бути обрані Виконавчий директор Об’єднання та працівники Дирекції Об’єднання.

7.5. Виконавчий директор Об’єднання присутній на З’їзді Об’єднання з правом дорадчого голосу.

7.6.   При вирішенні питань на З’їзді кожний делегат має один голос.

7.7. Підрахунок голосів на З’їзді та перевірка повноважень делегатів З’їзду здійснюється Секретаріатом З’їзду,  який обирається З’їздом з числа присутніх на З’їзді.

7.8. До виключної компетенції З’їзду належить:

  7.8.1. Внесення і затвердження змін до Статуту Об’єднання;

  7.8.2. прийняття рішень щодо припинення діяльності Об’єднання;

  7.8.3. обрання  Секретаріату З’їзду;

  7.8.4. визначення стратегічних напрямів діяльності Об’єднання;

  7.8.5. розгляд та затвердження звітів Голови Ради Об’єднання, Ревізійної комісій;

  7.8.6. затвердження регламенту роботи З’їзду, а також затвердження Положення про Ревізійну комісію;

  7.8.7. прийняття рішень з приводу звернень, апеляцій членів Об’єднання до З’їзду;

  7.8.8. прийняття рішення щодо затвердження складу та кількості Ради Об’єднання;

  7.8.9. Обрання Голови Ради Об’єднання.

7.9. З’їзд вважається правомочним, якщо для участі в його роботі зареєструвалося не менше двох третин обраних делегатів.

7.10. З’їзд може приймати рішення з будь-яких питань діяльності Об’єднання.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 7.8.1, 7.8.2 пункту 7.8. цього Статуту, приймаються більшістю у три четвертих голосів від загальної кількості зареєстрованих на З’їзді делегатів.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих на З’їзді делегатів.

7.11. Рішення вважаються прийнятими та вступають в дію після відповідного голосування, якщо інше не передбачене самим рішенням.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається рішенням З’їзду.

7.12. Для контролю за правильним оформленням матеріалів З’їзду Об’єднання з числа делегатів обирається Секретаріат З’їзду, який завершує свою роботу після оформлення та підписання матеріалів З’їзду.

Голова Секретаріату З’їзду обирається з числа членів Секретаріату його членами.

7.13. Оформлення рішень, протоколу та інших матеріалів З’їзду Об’єднання здійснюється Дирекцією Об’єднання.

7.14. Рішення, протокол та інші матеріали прийняті на З’їзді Об’єднання підписують головуючий на З’їзді та Голова Секретаріату З’їзду.

7.15. Оформлення та підписання рішень З’їзду проводиться протягом 10 днів після проведення З’їзду.

Оформлення та підписання протоколу та інших матеріалів З’їзду здійснюється протягом 20 днів після проведення З’їзду.

 

СТАТТЯ 8.

РАДА ОБ’ЄДНАННЯ

8.1. Керівним органом між З’їздами Об’єднання є Рада Об’єднання, яка підзвітна та підконтрольна З’їзду. До складу Ради входять Голова Ради, а також затверджені З’їздом представники членів Об’єднання. Кількісний склад Ради визначається З’їздом та не може перевищувати семи осіб. Порядок делегування таких представників до складу Ради Об’єднання встановлюється членами Об’єднання самостійно згідно з їхніми статутними документами. Строк повноважень Ради складає 3 роки.

8.2. Члени Ради Об’єднання не можуть передоручити свої повноваження іншим особам.

8.3. При вирішенні питань на засіданні Ради Об’єднання кожний член Ради має один голос.

8.4. У разі неналежного виконання відповідних функцій членом Ради Об’єднання, Рада Об’єднання може звернутися до члена Об’єднання, який його делегував, з пропозицією надати іншу кандидатуру до складу Ради Об’єднання.

8.5. Член Об’єднання має право в будь-який час відкликати делегованого ним члена Ради Об’єднання та, відповідно до процедури визначеної статутними документами члена Об’єднання, делегувати іншого представника до складу Ради Об’єднання.

8.6. Повноваження члена Ради Об’єднання припиняється у зв’язку із:

  • відкликанням його зі складу Ради Об’єднання членом Об’єднання, який делегував його;
  • припиненням членства у Об’єднанні члена Об’єднання, який делегував його до складу Ради Об’єднання.

Припинення членства в Раді Об’єднання настає з моменту прийняття відповідного рішення або припинення діяльності члена Об’єднання.

8.8. У засіданні Ради Об’єднання бере участь з правом дорадчого голосу Виконавчий директор.

8.9. До повноважень Ради Об’єднання належить:

  8.9.1. обрання та переобрання зі свого складу Голови Ради Об’єднання, заступників Голови Ради Об’єднання;

  8.9.2. прийом в члени Об’єднання та прийняття рішення щодо виключення зі складу Об’єднання у випадках і в порядку, передбачених цим Статутом та рішеннями Ради Об’єднання;

  8.9.3. затвердження Положення про Дирекцію Об’єднання та її структуру;

  8.9.4. призначення та звільнення Виконавчого директора Об’єднання;

  8.9.5. формування основних напрямів діяльності Об’єднання, затвердження його довгострокових програм, планів та звітів щодо їх виконання;

  8.9.6. здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, участі в їх діяльності або в інший, не заборонений законом спосіб;

  8.9.8. затвердження нагород Об’єднання, зразків печатки, штампів, емблеми та іншої символіки Об’єднання;

  8.9.9. затвердження кошторису Об’єднання, контроль за його виконанням, встановлення розміру членських внесків і порядок їх сплати;

  8.9.10. визначення основних критеріїв та умов укладання Регіональної угоди, договорів, домовленостей, протоколів, інших угод, які розповсюджуються на роботодавців, членів Об’єднання.

  8.9.11. вжиття заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Об’єднання у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

  8.9.12. вирішення питань щодо порядку та умов правочинів майнового характеру, що стосуються власності Об’єднання та здійснюються від імені Об’єднання;

  8.9.13. погодження умов договорів оренди (суборенди) щодо здачі в оренду (суборенду) приміщень та іншого нерухомого майна Об’єднання та надання повноважень Виконавчому директору Об’єднання на їх підписання;

  8.9.14. утворення та ліквідація в межах його повноважень підзвітних і підконтрольних йому комітетів, комісій, робочих органів Ради Об’єднання  (тимчасових та постійно діючих), діючих на громадських засадах, та покладання на них певних статутних та інших функцій, необхідних для забезпечення реалізації мети та завдань Об’єднання, а також затвердження положення про них;

  8.9.15. делегування та затвердження представників Об’єднання до представницьких органів Сторони роботодавців, дво-, тристоронніх органів, які утворюються відповідно до законодавства та за домовленістю сторін соціального діалогу, в колегії центральних органів виконавчої влади;

  8.9.16. визначення представників Об’єднання у складі органів управління фондами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування та заслуховування інформації щодо їхньої діяльності;

  8.9.17. прийняття рішення щодо заснування, участі і виходу Об’єднання зі складу господарських товариств та інших об’єднань у порядку, передбаченому законодавством;

  8.9.18. визначення порядку використання прибутку заснованих Об’єднанням  чи за його участю юридичних осіб;

  8.9.19. заслуховування інформації щодо підсумків фінансово-господарської діяльності заснованих Об’єднанням  чи за його участю юридичних осіб;

  8.9.20. погодження  умов договорів (угод) оренди цілісних майнових комплексів, що укладаються юридичними особами, створеними Об’єднанням;

  8.9.21. прийняття рішення щодо присвоєння почесних звань та відзначення нагородами Об’єднання;

  8.9.22. звернення з клопотанням щодо нагородження державними нагородами роботодавців, присвоєння їм почесних звань України, удостоєння відзнаками міжнародних організацій;

  8.9.23. виступ із заявами від імені Об’єднання з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих,  виконавчих, судових та адміністративних органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців, членів Об’єднання;

  8.9.24. затвердження Регламенту роботи Ради Об’єднання, порядку денного засідань Ради Об’єднання та вирішення інших питань щодо організації та проведення своїх засідань;

  8.9.25. делегування окремих своїх повноважень, які не відносяться до виключної компетенції Ради Об’єднання;

  8.9.27. відправлення у відставку заступників Голови Ради Об’єднання;

  8.9.28. відчуження майна Об’єднання на суму, що становить до п’ятдесяти відсотків майна Об’єднання;

  8.9.29. скликання З’їзду Об’єднання, затвердження дати його проведення, проекту порядку денного, попереднього розгляду документів, які виносяться З’їзд, встановлення кількості делегатів від кожного члена Об’єднання;

  8.9.30. прийняття рішення з приводу звернення та апеляції членів Об’єднання до Ради Об’єднання;

  8.9.31. заслуховування інформації щодо роботи Голови Ради Об’єднання, його заступників, Виконавчого директора Об’єднання,  інших органів, створених Радою Об’єднання;

  8.9.32. Рада Об’єднання може приймати рішення із будь-яких інших питань поточної діяльності Об’єднання, не віднесених до виключної компетенції З’їзду.

8.10 Повноваження Ради Об’єднання які зазначені в підпунктах 8.9.1., 8.9.3., 8.9.5., 8.9.6, 8.9.9., 8.9.24, 8.9.25, 8.9.27., 8.9.29., 8.9.30. відносяться до виключної компетенції Ради Об’єднання.

8.11. Основною формою роботи Ради Об’єднання є засідання Ради.

  8.11.1. засідання Ради Об’єднання скликаються не рідше одного разу на шість місяців за ініціативи Голови або однієї третини членів Ради Об’єднання. Засідання Ради Об’єднання вважається правомочним, якщо для участі в його роботі зареєструвалося не менше 60% її членів, які мають право голосу;

  8.11.2. засідання Ради Об’єднання проводяться за регламентом роботи Ради Об’єднання;

  8.11.3. Рада Об’єднання приймає рішення більшістю голосів членів Ради Об’єднання зареєстрованих на її засіданні. Рішення Ради Об’єднання набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням;

  8.11.4. позачергові засідання Ради Об’єднання скликаються на вимогу не менше однієї третини її членів або за ініціативи Голови Ради Об’єднання;

  8.11.5. документальне оформлення рішень Ради Об’єднання, у формі протоколу та відповідних постанов, здійснює Дирекція Об’єднання у семиденний термін після засідання Ради Об’єднання.

Протокол засідання Ради Об’єднання підписують Голова Ради Об’єднання (або за його дорученням Перший заступник Голови Ради, або за його дорученням один з інших заступників), а у разі відсутності Голови Ради Об’єднання на засіданні, Головуючий на засіданні Ради та Виконавчий директор Об’єднання.

Постанови Ради Об’єднання підписує Голова Ради Об’єднання (або за його дорученням Перший заступник Голови Ради, або за його дорученням один з інших заступників), а у разі відсутності Голови Ради Об’єднання на засіданні, Головуючий на засіданні Ради.

8.12. Відповідальність за вчасне та правильне оформлення рішень Ради Об’єднання несе Виконавчий директор Об’єднання.

8.13. За рішенням Ради Об’єднання, Виконавчий директор, в межах кошторису Об’єднання, забезпечує  фінансування діяльності органів, утворених Радою Об’єднання.

 

СТАТТЯ 9.

ГОЛОВА РАДИ Об’ЄДНАННЯ

9.1. Голова Ради Об’єднання є керівником Об’єднання, обирається З’їздом Об’єднання строком на три роки та здійснює свою роботу на громадських засадах. За рішенням Ради Об’єднання може бути обрано не більше трьох заступників Голови Ради, з числа яких може бути обрано Першого заступника Голови Ради.

9.2. Головою Ради Об’єднання може бути особа, авторитетна у середовищі роботодавців, має досвід управління суб’єктом господарської діяльності не менше 3-х років, та за яку проголосувало більше половини присутніх делегатів на З’їзді Об’єднання.

Головою Ради Об’єднання не може бути обрана особа, яка є членом виборних керівних органів політичної партії  чи її структурних утворень або займає інші керівні посади у політичній партії, є державним службовцем.

9.3. Голова Ради Об’єднання підзвітний та підконтрольний З’їзду Об’єднання та несе перед ним персональну відповідальність за виконання покладених на нього функцій і завдань, здійснення наданих йому цим Статутом повноважень.

9.4. Голова Ради Об’єднання може бути звільнений з посади за рішенням З’їзду.

9.5. Голова Ради Об’єднання:

  9.5.1. скликає Раду Об’єднання;

  9.5.2. головує на засіданнях Ради Об’єднання;

  9.5.3. контролює виконання рішень, постанов, резолюцій З’їзду, Ради Об’єднання;

  9.5.4. за дорученням Ради Об’єднання встановлює умови праці для Виконавчого  директора  Об’єднання;

  9.5.5. представляє Об’єднання в усіх установах та організаціях України і за її межами;

  9.5.6. очолює Раду Об’єднання;

  9.5.7. здійснює нагляд за діяльністю Виконавчого директора Об’єднання;

  9.5.8. звітує перед Радою Об’єднання та З’їздом з доповіддю щодо результатів роботи Об’єднання;

  9.5.9. виступає із заявами від імені Об’єднання;

  9.5.10. без довіреності здійснює дії від імені Об’єднання;

9.6. У випадку відсутності Голови Ради його обов’язки виконує Перший заступник Голови Ради, у випадку відсутності яких обов’язки  Голови Ради виконує один з його інших заступників.

 

СТАТТЯ 10.

ДИРЕКЦІЯ ОБ’ЄДНАННЯ

10.1. У разі обрання З’їздом Об’єднання  адміністративно - виконавчим органом Об’єднання є Дирекція Об’єднання.

Дирекція надає Раді Об’єднання, Голові Ради звітність щодо своєчасності та повноти сплати членських внесків.

Дирекція забезпечує необхідну інформаційну діяльність, зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю, інформує членів Ради про час та місце проведення засідань Ради Об’єднання.

10.2. Дирекцію Об’єднання очолює Виконавчий директор Об’єднання, який призначається та звільняється Радою Об’єднання за поданням Голови Ради Об’єднання  або однієї третини членів Ради Об’єднання чи за результатами конкурсу, умови і порядок проведення якого визначає Рада Об’єднання, і є найманим працівником, який працює на підставі наказу чи за контрактом.

Виконавчим Директором не може бути особа, яка є членом виборних керівних органів політичної партії  чи її структурних утворень або займає інші керівні посади у політичній партії, є державним службовцем.

10.3. Виконавчий директор Об’єднання підзвітний і підконтрольний Раді Об’єднання, а в період між засіданнями Ради Об’єднання  - Голові Ради Об’єднання і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього та Дирекцію Об’єднання завдань та функцій.

10.4. Виконавчий директор Об’єднання діє та представляє Об’єднання в усіх установах та організаціях на підставі цього Статуту, відповідних рішень З’їзду, Ради Об’єднання, у відповідності до довіреності, що видається Головою Ради Об’єднання.

10.5. До компетенції Виконавчого директора Об’єднання належить організація та вирішення питань щодо поточної діяльності Об’єднання.

10.6. Виконавчий директор Об’єднання:

  10.6.1. забезпечує підготовку З’їздів Об’єднання, засідань Ради, проведення заходів на виконання рішень Ради Об’єднання;

  10.6.2. інформує членів Об’єднання щодо результатів засідань Ради Об’єднання;

  10.6.3. готує пропозиції до кошторису Об’єднання, для розгляду та затвердження Радою Об’єднання;

  10.6.4. забезпечує підготовку змістовної частини порядку денного та матеріалів на З’їзд за погодженням із Радою Об’єднання;

  10.6.5. бере участь у засіданнях Ради Об’єднання з правом дорадчого голосу;

  10.6.6. здійснює проведення та організацію господарської діяльності Об’єднання у відповідності до довіреності, що видається Головою Ради Об’єднання.

 

СТАТТЯ 11.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

11.1. Контроль за  фінансово-господарською діяльністю Об’єднання здійснює Ревізійна комісія, яка обирає із свого складу Голову Ревізійної комісії.

11.2. Ревізійна комісія може бути обрана за рішенням З’їзду Об’єднання строком на три роки та підзвітна З’їзду. Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії визначається З’їздом Об’єднання. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени інших органів управління Об’єднання.

11.3. Ревізійна комісія може залучати до своєї роботи фахівців відповідної спеціалізації.

11.4. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Дирекції Об’єднання за підсумками фінансового року.

Ревізійна комісія звітує про результати своєї роботи перед З’їздом.

Ревізійна комісія за результатами перевірки може ініціювати розгляд підсумків перевірок на засіданнях Ради Об’єднання.

11.5. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів загальної кількості присутніх на засіданні. Засідання Ревізійної комісії є чинним за умови присутності двох третин її членів.

11.6. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується З’їздом Об’єднання.

 

СТАТТЯ 12.

МАЙНО ТА КОШТИ ОБ’ЄДНАННЯ

12.1. У власності Об’єднання може перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законом.

12.2. У власності Об’єднання може бути майно, що знаходиться за межами України.

12.3. Об’єднання володіє, користується і розпоряджається майном, яке належить їй на праві власності.

12.4. Джерелами формування майна та коштів Об’єднання є:

  12.4.1. вступні, членські та цільові внески;

  12.4.2. пасивні доходи;

  12.4.3. добровільні пожертвування;

  12.4.4. безповоротна фінансова допомога.

12.5. Порядок формування і використання майна та коштів Об’єднання визначаються цим Статутом та рішеннями керівних органів Об’єднання.

12.6. Контроль за надходженням майна і коштів та їх витрачанням здійснює Ревізійна комісія.

12.7.Об’єднання має право отримувати від своїх членів належне їм майно у володіння, користування на умовах і в порядку, передбачених їх статутами або на підставі угод.

12.8. Об’єднання має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству та вимогам цього Статуту, у тому числі надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань членам Об’єднання, іншим громадським об’єднанням.

12.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) Об’єднання, членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

12.10.Доходи (прибутки) Об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Об’єднання, визначених цим Статутом.

 

СТАТТЯ 13.

НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ОБ’ЄДНАННЯ

13.1. Наймані працівники Об’єднання є штатними працівниками Дирекції Об’єднання.

13.2. Усі питання, пов’язані зі найманими працівниками Об’єднання, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, Положеннями про структурні підрозділи Дирекції, трудовими договорами.

 

СТАТТЯ 14.

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВСТУПНИХ, ЧЛЕНСЬКИХ ТА ЦІЛЬОВИХ ВНЕСКІВ

14.1. Організації роботодавців, які є членами Об'єднання, перераховують Об'єднанню кошти у вигляді вступних, членських та цільових внесків.

14.2. Сума коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) Об'єднанню у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік відносяться до складу інших витрат звичайної діяльності згідно із податковим законодавством.

 

СТАТТЯ 15.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

15.1. Об’єднання може бути припинене шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації на підставі відповідного рішення З’їзду Об’єднання або у примусовому порядку за рішенням суду.

15.2. Одночасно з прийняттям рішення про припинення, Об’єднання приймає рішення про використання майна та коштів Об’єднання, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків з кредиторами.

15.3. Об’єднання може бути примусово розпущене лише за рішенням суду.

15.4. Рішення про припинення діяльності Об’єднання приймається З’їздом, якщо за це проголосували більшістю не менш як три четвертих голосів від загальної кількості присутніх на З’їзді делегатів.

15.5. У випадку ліквідації Об’єднання З’їзд призначає Ліквідаційну комісію. У разі ліквідації Об’єднання за рішенням суду Ліквідаційна комісія призначається цим органом.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду Об’єднання. В разі, якщо З’їзд дає відповідне доручення Голові Ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс затверджується Головою Ліквідаційної комісії.

15.6. Припинення Об’єднання здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

15.7. У разі припинення Об’єднання (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Після припинення діяльності Об’єднання майно, надане йому у користування, повертається його власнику.

 

СТАТТЯ 16.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО СТАТУТУ ОБ’ЄДНАННЯ

16.1. Порядок внесення змін до цього Статуту приймаються З’їздом у порядку, визначеному цим Статутом, та оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

16.2. Рішення З’їзду Об’єднання з питань внесення змін до Статуту Об’єднання приймаються більшістю не менш як у три четвертих голосів присутніх на З’їзді делегатів.

16.3. Прийняті З’їздом зміни до цього Статуту, викладені в його новій редакції, підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

За дорученням З’їзду ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, що відбувся «__» ________ 2018 року

 

 

Голова З’їзду ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОБОТОДАВЦІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                            Ю.А. Зінченко

 

Секретар З’їзду ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОБОТОДАВЦІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                            В.В. Біляк