Новини

Новини об’єднання, ділові новини та події

Увага! Зміни в організації трудових відносин в умовах воєнного стану

Парламентом прийнято Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного часу», який набуває з дня, наступного за днем його опублікування.

Цей закон регулює питання організації трудових відносин в умовах воєнного часу, який має на меті забезпечити збалансованість між скороченням видатків роботодавців на оплату відпусток, надурочних годин, годин роботи у святкові та вихідні дні тощо та мінімально гарантованим обсягом прав працівників. При цьому, Законом обмежуються конституційні права і свободи громадянина, передбачені ст. 43, 44 Конституції України.

 Укладення трудового договору

Форма трудового договору визначається за згодою сторін;.

Дозволяється укладення строкових трудових договорів на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника з метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, усунення кадрового дефіциту, в т.ч. внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома.

 

 Переведення та зміна істотних умов праці

Роботодавець може перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана йому за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, інших обставин, які ставлять/можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

Двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

 

 Розірвання трудового договору

З ініціативи працівника

Розірвання трудового договору за власною ініціативою працівника здійснюється без двотижневого строку попередження роботодавця (за винятком примусового залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного часу, а також якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури) у разі розташування підприємства в районах ведення бойових дій та загрозою для життя і здоров’я працівника.

 З ініціативи роботодавця

Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів (а не за 2 місяці) з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною), із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 12-57 статті 40, пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП України (крім випадків звільнення працівників підприємств, обраних до профспілкових органів), здійснюється без попередньої згоди профспілки.

 

 Встановлення та облік часу роботи та часу відпочинку

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 60 (а не 40) годин на тиждень.

скорочена тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень.

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

На період дії воєнного стану не застосовуються такі статті КЗпП України:

  • стаття 53 (скорочення тривалості роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів);
  • частина перша статті 65 (надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік);
  • частини третя - п'ята статті 67 (перенесення вихідних та робочих днів);
  • стаття 71 (заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування такої роботи);
  • стаття 72 (компенсація за роботу у вихідний день);
  • стаття 73 (святкові і неробочі дні).

 Організація кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця

Організація кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів здійснюється на розсуд роботодавця. 

 Робота в нічний час

Не залучаються без крайньої необхідності до роботи в нічний час: вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

Частини перша та друга статті 54 КЗпП України не застосовуються (в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.).

 Залучення до роботи деяких категорій працівників

Дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які вигодовують дитину віком до одного року) на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Працівники, які мають дітей (крім категорій: вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота) можуть залучатись до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження за їх згодою.

 Оплата праці

Заробітна плата виплачується на умовах визначених трудовим договором.

У разі неможливості виплати заробітної плати виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність.

 Зупинення дії окремих положень колективного договору

Дія окремих положень колективного договору за ініціативою роботодавця може бути зупинена.

 Відпустки

На період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.

Роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури.

Роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати без обмеження терміном до 15-ти календарних днів.

 Призупинення дії трудового договору

Вводиться нова стадія в трудових відносинах - призупинення дії трудового договору, яка не тягне за собою припинення трудових відносин, але тимчасово звільняє роботодавця від обов'язку забезпечувати працівника роботою і відповідно працівника від обов'язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором.

Дія трудового договору може призупинятися у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість виконання ним роботи.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію. 

 Діяльність профспілок

Профспілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом.

призупиняється дія статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та відповідні норми колективних договорів в частині обов’язку роботодавця відраховувати кошти профспілкам на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором, але не менше ніж 0,3 % від ФОП.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОВІДКУ

zminy v trudovyh vidnosynah Страница 1

zminy v trudovyh vidnosynah Страница 2

zminy v trudovyh vidnosynah Страница 3